Doorzwommen


Ontvangt den golfslag onzer dagen,
staand aan den zijnszee waar het wonder kust.

Den ochtend overspoelt elke belijving
met helder gloren dat ruischt in rust,

en ‘s avondsch trekt zee haar licht terug
tot dit duister benul mij doet verstommen.

Lange slagen maken onze dagen in volmaakte golforde,
elke verlangzaamde golfslag zegt gedag (*…….)

Tot licht zijn wij, tot zicht schijnt ons te wederkeren.
Zo vliet dit gansche leven van lichtzicht doorzwommen.

‘Tagen’
Immanuel Friedemann Wildesheim, Freiburg 1802 – 1890
(Vrij hertaald uit het Neder-Duits, door Waldemar Heute)
(*……. onleesbare frase)

Krant

Wat staat er in de krant?

Het nieuws staat in de brand.
Een Ming-vaas viel kapot.
Die walvis is gestrand.
Er overleed een god.

Er is een krans gelegd.
De trein is weer ontspoord.
Geen lijk is opgedregd.
Dit nieuws is ongehoord.

Wat is de mens toch slecht.
Een man viel overboord.
De rechter wijst terecht.
De paus bidt tot het woord.

Het weer is altijd wat.
Een lafaard toonde moed.
De mensen zijn het zat.
Wat is de mens toch goed.

Te droog of veel te nat.
De onschuld is vermoord.
De aarde is zo plat.
De leiding is gestoord.

De schurkenstaat zoekt mot.
Wat is dit voor een oord.
De overheid vangt bot.
Zo emmert het maar voort.

De boef is weer ontsnapt.
Er breekt een oorlog uit.
Een bos zomaar gekapt.
Het volk wordt uitgebuit.

De wereld die vergaat.
De toekomst gaat vooruit.
Het nieuws komt steeds te laat.
In legers wordt gemuit.

Een hond beet in een man.
De bank zit aan de grond.
Er komt een reddingsplan.
Zijn vrouw beet in de hond.

De vlam sloeg in de pan.
Ze had een korte lont.
‘Dat krijg je der nou van’
lees je met open mond.

Geen nieuws is wel zo goed,
zelfs beter dan gezond,
als niemand meer iets doet
hou ik voortaan mijn mond.

Opgedragen aan wijlen Willy Alfredo

Hokjes

Problemen die de politieke geest heeft veroorzaakt kan het politieke dier niet oplossen met diezelfde geest. Het politieke denken zelf draait om eigenbelang, het is exclusief voor de eigen groep. Het algemeen belang dat inclusief is komt niet uit het denken voort, maar uit de natuurlijke staat. De wereld is één levend organisme met een wonderbaarlijk evenwicht. Nergens in het heelal is nog zo’n tweede uitgebalanceerde planeet gevonden waar leven mogelijk is. Dit evenwicht is ons gegeven, waarom zouden we dit evenwicht verstoren en een maakbare wereld maken? Balans niet verstoren is de meest subtiele vorm van regeren. De politieke benadering is inmiddels het grootste probleem. Het staat een wezenlijke oplossing in de weg.
‘Weg zijn is de oplossing’ F.Wildesheim

Wie nog in de politieke geest gelooft is daarmee een politieke gevangene, medeplichtig gemaakt aan de nieuwste schijnoplossing.

Dit is wat politiek ons biedt:
Een programma van eigenbelangen waar je op kunt stemmen.
In het gunstigste geval wordt ‘jouw’ programma verkozen en krijgt een meerderheid, dan is er consensus over het gedeelde eigenbelang van onze exclusieve groep. Dan kan de meerderheid hun eigenbelang opleggen aan een minderheid.
Als er geen meerderheid is dan volgt de strijd tussen de diverse eigenbelangen met als grootste verliezer het algemeen belang.
We worden door de bank genomen en door de bank genomen maakt het niet uit of je stemt noch op wie…alle eigenbelangetjes zijn inwisselbaar.

Maar wat nu, als je inziet dat ieders eigen belang het beste gediend is door het algemeen belang, dat niets en niemand uitsluit? Wat heb je dan te kiezen?
Er zou standaard een vakje op het stemformulier moeten staan dat het algemeen belang vertegenwoordigt. Bij genoeg stemmen zou een non-politieke vertegenwoordiger dit belang kunnen behartigen in de Kamer, maar vooral in de bovenkamer zodat ze daar eens afdalen naar het hart.

Nu kun je niet gaan stemmen, uit protest…
Er is nog een optie: Stemmen door in te stemmen.
Dit laatste kun je doen door alle hokjes rood te kleuren
en het stembiljet op je raam te plakken.

‘Je gelooft of je gelooft het wel’. F. Wildesheim

Hortus


‘De mensheid is een bos van volksstammen….ons reservaat wil een Hortus Botanicus zijn met louter uitzonderlijke bomen’ ,oreerde de dictator door de microfoon die op zijn wang geplakt zat.
Er ging een kille siddering door de bijeengedreven menigte op het plein.

‘Het selectief rooien van bomen houdt het bos gezond’ ,zo vervolgde hij zijn bosbetoog.
De menigte applaudisseerde gelaten, wie kon hier tegen zijn, tegen een gezond bos?

‘Goed regeren is een streng bosregime handhaven….kreupelhout kunnen we niet gebruiken, alleen rechte stammen ondersteunen de staat!’
Onder aanvoering van de plantsoenendienst gingen de armen omhoog bij wijze van instemming.

‘Jonge aanplant is de toekomst…alleen snelgroeiende boomrassen verdienen het om dienstbaar te mogen zijn aan ons Staatsbosbeheer!’
Kinderen werden op schouders gehesen. De dictator lachte en zwaaide naar ze.

‘Tenslotte wil ik alle aanwezigen oproepen niet te rusten tot alle waaibomen zijn uitgeroeid, ze waaien met alle winden mee…de waaiboom is de bijl aan de wortel van ons staatsbosbestel…’

‘Weet u waar de waaibomen zich ophouden?…meld het aan Geheim Bosbeheer en de Openbare Groenvoorziening zal ze uit ons reservaat verwijderen!’

De aanwezigen keken elkaar aan en bleven staan, verstijfd…als een roerloos bos,
terwijl door de luidsprekers de ‘Victoriemars van het duizendjarige Hortusrijk’ schetterde. De vaandels met het bomenlogo wapperden vredig in de lentewind.

Tocht

Hond dwong ons tot wandelen in harde ijswind rond sportterrein.
Kabaal van sporters woei over de dijk over ons heen.
Wind rekte geschreeuw uit tot ijle klankvlagen.
Geleidelijk nam het geluid af naarmate de tocht vorderde.
Wat is wind anders dan tocht? Aan de andere kant verdween het geluid geheel, alleen de wind zelf flakkerde nog strak in onze oren. Het sportrumoer waaide ver van ons vandaan, naar een toekomst voor anderen bestemd.
Of was de wedstrijd al afgelopen? Boven op de dijk zagen we dat de wedstrijd in volle gang was, in stilte. Een duel tussen doofstomme voetballers leek het… De scheidsrechter had geen vat op ze. Hij floot..niemand hoorde een fluit.
De harde wind boog elke bal uit zijn rechte baan. Het was grappig om te zien. Soms leek de bal stil te blijven hangen in de wind. De ijswind won, de wedstrijd werd gestaakt.
De tocht juicht nog in onze oren.

Behang


Het ideologisch behang dat het zicht benam krulde los in de hoeken,
hele banen lieten los. Geen wonder, het weer regende er van buiten gewoon tegenaan,
er bleek geen muur achter te zitten. Zonder behang is het uitzicht rondom.
De bovenkamer is een raar gebouw. Het dak van bange vermoedens kan er ook
vanaf, een dun laagje pleisterwerk tegen een laaghangend wolkenfront.
Over de bodem is minder bekend, het schijnt moerasachtig van gemengde gevoelens en
ademsteunen. Die steunen zouden het fundament vormen van het gebouw,
steeds opnieuw groeien ze via de benen diep in de onderwereld.
Adem is een ongefundeerd blind vertrouwen in het bodemloze.
Elke ademvoetstap is er één, die wortelt in dit thuis.

‘Adem is de levenswandel van niemand in het bijzonder’ F Wildesheim

Weeshuis voor zwerfzinnen

Wat een mooie open inrichting heeft u hier.

Stil even, ik hoor stemmen als u tegen mij praat, nu net weer trouwens.

Ja, zie je wel, ik ben toch blind.

Ik zwijg mijn mond voorbij, als niemand mijn gebarentaal maar gehoord heeft.

Ik ben hier nog nooit zo vaak mezelf geweest, vroeger was ik daar iemand anders, later hoop ik overal iedereen te worden.

Dames en heren, geachte afwezigen, graag een staande ovatie voor het applaus..

En dan nu, de toekomst! Daar komt hij aan…maak plaats!

Ruimte in zicht! Rustig jongens, niet meteen alle ruimte innemen!

Wat zeg je? Nee, ik hoor het ook niet, versta je me?

Hmm, toch precies helemaal wat ik mij er niet van kon voorstellen.

Jij bent het toch? Of ben je iemand anders…nee nu zie ik het, je bent geen van beide.

Als ik mij niet vergis weet ik het zeker…dat ik twijfel.

Ja lach maar, maar mijn tijd is voorbij. Tijd is nooit te laat om voorbij te zijn.

Ach, eindelijk niemand die mij begrijpt.

Nee toch, heb ik mij toch lelijk vergist. Het zit mooi anders.

Ik ga nooit op vakantie, alleen ‘s avonds laat, lekker zonnen in het maanlicht.

Overbodigheid, ik snap niet waar dat voor nodig is.

Nee, ik ben het niet, ik lijk alleen op mijzelf.

Als ik dat had geweten, dan had ik mij de toekomst heel anders voorgesteld.

Het uitzicht wordt hier ieder jaar duurder, mooi hè?

Ja, ik heb dus eigenlijk niets te zeggen, dus dat doe ik dan ook maar doorlopend.

Ik verklaar nu deze opening voor gesloten, u mag het naar eigen inzicht inrichten.

Bashõ saké

Een oude vijver
een kikker springt van de kant
plons in het water

Het oude water
een vijver plonst van kant
de kikker springt

Een oude springt
de kant kikkert in het water
van de plonsvijver

De plons vijvert
het oude kikker watert
de kant springt van de

De kant watert
een oude plons kikkert
de spring van de vijver

De oude katerwant
een vijver van de kikker
springt in de plons

Een oude kantkikker
in de pijvervlons
van water springt

De spikker vringt
in de platerwons
de koude ijver

De spater klingt
plant ijver van de wrikker
de koude spons

(als Bashõ teveel saké drinkt)

Osho Ozamaki uit: ‘Meester van het Manke Vers’ FutonPress 2014

Wapen


Wapens moorden niet uit zichzelf, ze zijn handelingsonbekwaam.
Uiteindelijk is taal het wapen dat dagelijks slachtingen teweeg brengt,
zo schijnbaar onschuldig, terloops…tussen neus en lippen door.
Taal is vernietigender dan een mes, een vuurwapen of een atoombom, waarom?
Omdat de menselijke intentie besluit om die bom te gooien, de trekker over te halen of een mes te trekken.
Wat zijn intenties anders dan mentale taalconstructies?
Beweegredenen bestaan uit zinnetjes die zin proberen te scheppen om het eigen bestaan te rechtvaardigen.
Het bestaan vraagt ons niet om rechtvaardiging, dus waarom dwangmatig onszelf bevestigen? De directe ervaring is non-verbaal en die heeft genoeg aan zichzelf.

De verbale mens is de initiator van oorlogen, oorlogen tussen mentale wereldbeelden. Wereldbeelden rechtvaardigen de vernietiging van andere wereldbeelden. Zelfs het meest humane, empathische wereldbeeld wordt geconfronteerd met de mensen die het humane en empathische verafschuwen en er hartstochtelijk op spuwen.
De non-verbale wereld heeft geen wereldbeeld nodig, ze heeft al miljarden jaren gefloreerd, lang voordat de verbaliserende mens zich liet gelden. Zonder wereldbeeld gaat het ook, ze beweegt precies genoeg zonder onze beweegredenen.
Zonder mensen gaat het trouwens ook.

‘Natuur taalt niet naar taal’ F. Wildesheim